قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب پشت دریاها شهری ...

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب پشت دریاها شهری ...

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب پشت دریا شهری ...

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب پشت دریا شهری ...

این متن را تغییر داد