چک باکس کشورها

Justus-Liebig-University Giessen

کشور: آلمان
رتبه 382 بین دانشگاه های جهان
نمره کلی
0%
شهرت علمی
0%
شهرت غیر علمی
0%
استاد به دانشجو
0%
سایتیشن اساتید
0%
شبکه جهانی تحقیقات
0%
مورد تایید وزارت بهداشت
سطح الف وزارت علوم (ممتاز)
تعداد دانشجویان : 25082
دانشجویان خارجی: 3120
اساتید و کارکنان: 641

Technische Universität Kaiserslautern

کشور: آلمان
رتبه 1427 بین دانشگاه های جهان
نمره کلی
0%
شهرت علمی
0%
شهرت غیر علمی
0%
استاد به دانشجو
0%
سایتیشن اساتید
0%
شبکه جهانی تحقیقات
0%
سطح ب وزارت علوم (خوب)
رتبه 1436 بین دانشگاه های جهان
نمره کلی
0%
شهرت علمی
0%
شهرت غیر علمی
0%
استاد به دانشجو
0%
سایتیشن اساتید
0%
شبکه جهانی تحقیقات
0%
تعداد دانشجویان : 9290
دانشجویان خارجی: 62
اساتید و کارکنان: 555
رتبه 1468 بین دانشگاه های جهان
نمره کلی
0%
شهرت علمی
0%
شهرت غیر علمی
0%
استاد به دانشجو
0%
سایتیشن اساتید
0%
شبکه جهانی تحقیقات
0%
سطح ب وزارت علوم (خوب)
تعداد دانشجویان : 25099
دانشجویان خارجی: 62
اساتید و کارکنان: 1752

The University of Sydney

کشور: استرالیا
رتبه 19 بین دانشگاه های جهان
نمره کلی
0%
شهرت علمی
0%
شهرت غیر علمی
0%
استاد به دانشجو
0%
سایتیشن اساتید
0%
شبکه جهانی تحقیقات
0%
مورد تایید وزارت بهداشت
سطح الف وزارت علوم (ممتاز)
تعداد دانشجویان : 52987
دانشجویان خارجی: 32927
اساتید و کارکنان: 3189
رشته های کارشناسی: 126
تحصیلات تکمیلی: 263
شهریه دانشجویان خارجی: 14,630 دلار استرالیا

Florida Atlantic University - Boca Raton

کشور: ایالات متحده
رتبه 1217 بین دانشگاه های جهان
نمره کلی
0%
شهرت علمی
0%
شهرت غیر علمی
0%
استاد به دانشجو
0%
سایتیشن اساتید
0%
شبکه جهانی تحقیقات
0%
سطح ب وزارت علوم (خوب)
تعداد دانشجویان : 21545
دانشجویان خارجی: 868
اساتید و کارکنان: 1115

Caltech: California Institute of Technology

کشور: ایالات متحده
رتبه 15 بین دانشگاه های جهان
نمره کلی
0%
شهرت علمی
0%
شهرت غیر علمی
0%
استاد به دانشجو
0%
سایتیشن اساتید
0%
شبکه جهانی تحقیقات
0%
مورد تایید وزارت بهداشت
سطح الف وزارت علوم (ممتاز)
تعداد دانشجویان : 2397
دانشجویان خارجی: 706
اساتید و کارکنان: 975
رتبه 180 بین دانشگاه های جهان
نمره کلی
0%
شهرت علمی
0%
شهرت غیر علمی
0%
استاد به دانشجو
0%
سایتیشن اساتید
0%
شبکه جهانی تحقیقات
0%
مورد تایید وزارت بهداشت
سطح الف وزارت علوم (ممتاز)
تعداد دانشجویان : 51835
دانشجویان خارجی: 8228
اساتید و کارکنان: 2895
رشته های کارشناسی: 117
تحصیلات تکمیلی: 102

UFPE: Universidade Federal de Pernambuco

کشور: برزیل
رتبه 1124 بین دانشگاه های جهان
نمره کلی
0%
شهرت علمی
0%
شهرت غیر علمی
0%
استاد به دانشجو
0%
سایتیشن اساتید
0%
شبکه جهانی تحقیقات
0%
مورد تایید وزارت بهداشت
سطح ب وزارت علوم (خوب)
تعداد دانشجویان : 33434
دانشجویان خارجی: 216
اساتید و کارکنان: 2606
کشور: ایالات متحده
رتبه 932 بین دانشگاه های جهان
نمره کلی
0%
شهرت علمی
0%
شهرت غیر علمی
0%
استاد به دانشجو
0%
سایتیشن اساتید
0%
شبکه جهانی تحقیقات
0%
مورد تایید وزارت بهداشت
سطح الف وزارت علوم (ممتاز)
تعداد دانشجویان : 12745
دانشجویان خارجی: 341
اساتید و کارکنان: 1485